اقتصادی- سایت تجارت ایران و چین: ایـالات متحـده به منظـور مقابلـه بـا نفـوذ اقتصـادی چیـن در سـطح جهانـی و کاهـش تاثیـرات اعمـال تاکتیک‌هـای تجـاری اجبارآمیـز چیـن در صحنـه بین‌المللـی، اقدامـات پیشـگیرانه و شـکل‌دهی بـه اتحادهـای اسـتراتژیک را در دسـتور کار خـود قـرار داد.

در همیـن راسـتا یکـی از تازه‌تریـن اقدامـات دولـت آمریـکا، ایجـاد یـک تیـم تخصصــی در وزارت خارجــه اســت کــه بــه طــور غیررســمی، به‌عنــوان «گــروه قاطــع» شــناخته می‌شــود و تحــت سرپرسـتی «مالنـی هـارت» قـرار دارد. ایـن تیـم بـه کشـورهایی کـه تحـت فشـار اقتصـادی چیـن قـرار دارنـد، در صورت درخواســت آنهــا، از طــرق مختلــف از جملــه ارائــه تجزیــه و تحلیــل اســتراتژیک و ارائــه راهبردهــای متنوع‌ســازی تجــارت کمــک می‌کنــد.

به گزارش پایش تحولات تجارت جهانی اتاق بازرگانی ایران، اخیــرا چیــن اقدامــات تلافی جویانــه‌ای علیــه «کــره جنوبــی»، «اســترالیا» و «لیتوانــی» اتخــاذ کـرده است؛ امـری کـه از منظـر آمریـکا، اتخـاذ یـک پاسـخ هماهنـگ به منظـور محافظـت از کشـورها در برابـر پیامدهـای اقتصـادی ایـن اقدامـات را ضـروری کـرده اسـت.

در همیـن راسـتا تاکنـون تقاضـای دریافـت راهنمایـی از ایـن تیـم تخصصـی ایـالات متحـده از سـوی تعـدادی از کشـورها در سراسـر آسـیا، آفریقـا، آمریـکای لاتیـن و اروپـا به‌منظـور مقابلـه بـا چالش‌هـای اقتصـادی ناشـی از فشـارهای چیـن ارائـه شـده اسـت. هـر چنـد کـه ابتـکار آمریـکا در شـکل‌دهی بـه ایـن تیـم تخصـص حاکـی از تغییـر قابل‌توجهـی در سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـده بـه سـمت مقابلـه بـا تاکتیک‌هـای اجبـار تجـاری چیـن اسـت، امـا ایـن پروسـه بـا چالش‌هایـی از جملـه تقسـیم‌بندی‌های سیاسـی داخلـی و ملاحظـات و تعهـدات تجـاری ایـالات متحـده نیـز مواجـه اسـت؛ امـری کــه چشــم‌اندازی پیچیــده را بــرای کارکــرد ایــن تیــم ترســیم می‌کنــد.

 جنگ تجاری همه‌جانبه علیه چین

از سوی دیگر اخیـرا وزیـر خزانـه‌داری ایـالات متحـده طـی یـک سـخنرانی در فرانکفـورت، از اتحادیـه اروپـا خواسـته تـا در جهـت کاهــش حجــم صــادرات فناوری‌هــای ســبز ارزان‌ قیمــت چینــی از جملــه پنل‌هــای خورشــیدی و توربینهــای بــادی سـریعا اقـدام  کند. وی رهبـران اروپایـی را بـه سـمت یـک جنـگ تجـاری در مقیـاس کامـل بـر علیـه چیـن ترغیـب کـرده اسـت. علاوه بـر ایـن وزیـر خزانـه‌داری آمریـکا، از مدیـران بانک‌هـای آلمانـی خواسـته اسـت تـا اقدامـات خـود را به‌منظـور رعایـت کامـل تحریم‌هـا علیـه روسـیه و ممانعـت از دور زدن آنهـا افزایـش دهنـد تـا تحـت شـمولیت جریمه‌هـای بالقــوه کــه می‌توانــد منجــر بــه قطــع دسترســی آنهــا بــه دلار شــود، قــرار نگیرنــد. در همیــن راســتا وی بــر اقــدام مشـترک ایـالات متحـده و متحـدان غربـی آن در مقابـل چیـن تاکیـد کـرده اسـت.

 از منظـر وی، تولیـد روبه‌ رشـد چیـن، تهدیـدی بـرای صنایـع و کسـب‌وکارها در اتحادیـه اروپـا، آمریـکا و حتـی سراسـر جهـان بـه شـمار مـیرود.

پیوستن اروپا به آمریکا

از سوی دیگر اخیـرا رئیـس کمیسـیون اروپـا، اورسـوال فـون درالیـن، قصـد جـدی ایـن اتحادیـه در پیوسـتن بـه اقدامـات ایـالات متحـده به منظور محدودسـازی تجـاری چیـن و اعمـال تعرفـه بـر خودروهـای برقـی چینـی را اعـلام کـرده اسـت. در همیـن راسـتا اتحادیـه اروپـا در حـال بررسـی ادعـای اعطـای یارانه‌هـای دولتـی بـه صنعـت خودروسـازی در چیـن اسـت و بـهرودی گزارشـی در مـورد همیـن موضـوع منتشـر خواهـد کـرد.

چیــن، توربین‌هــای بــادی را 50 درصــد ارزانتــر از تولیدکننــدگان آن در اتحادیــه اروپــا عرضــه می‌کنــد. همیــن امـر، سـفارش و خریـد توربین‌هـای بـادی از چیـن را بـرای مقامـات دولتـی ایـن کشـورها کـه در راسـتای کاهـش گازهـای گلخانـه‌ای را بـا کمبـود بودجـه مواجـه هسـتند، بسـیار جـذاب کـرده اسـت؛ امـری کـه مـورد اعتـراض شـدید تولیدکننـدگان در اتحادیـه اروپـا قـرار گرفتـه اسـت.  از همیـن رو اسـت کـه وزیـر خزانـه‌داری آمریـکا از اعمـال تعرفه‌هـای 100 درصـدی بـرای کالاهـای چینـی حمایـت کــرده اســت؛ امــری کــه بــه عنــوان اقدامــی حمایتگرایانــه تلقــی شــده و مــی‌توانــد نقطــه آغــاز جنــگ تجــاری گسـترده‌تری بـا چیـن باشـد.

متقابـا چیـن نیـز اعـلام کـرده اسـت کـه در صـورت وضـع هرگونـه تعرفـه، دسـت بـه اعمـال تعرفـه بـر محصـولات ایـن اتحادیـه خواهـد زد. از آنجاییکـه سـهم صادراتـی اتحادیـه اروپـا از بـازار چیـن بیشـتر از ایـالات متحـده اسـت، ایـن اتحادیـه، سیاسـت «کاهــش ریســک» و نــه «جدایــی» را در قبــال چیــن دنبــال می‌کنــد؛ در همیــن راســتا رئیــس کمیســیون اروپــا نیــز اتخـاذ رویکـرد متفاوتـی نسـبت بـه ایـالات متحـده را اعـلام کـرده اسـت. وی ابـراز کـرد هرچنـد کـه احتمـال افزایش تعرفه‌هـا وجـود دارد، امـا بعیـد اسـت کـه ایـن تعرفه‌هـا مشـابه مقـدار مـد نظـر توسـط ایـالات متحـده باشـد.

براساس پیش‌بینی‌ها نتیجــه تحقیقاتــی کــه در ســپتامبر گذشــته در مــورد یارانه هــای دولتــی چیــن آغـاز شـده، اعطـای «یارانه‌هـای بیـش از حـد در بخـش تولیـد» را مـورد تاییـد قـرار دهـد. ایـن گـزاره مطـرح اسـت کــه واکنــش اتحادیــه اروپــا در قبــال یارانه هــای چیــن، «ایجــاد تناســب میــان ســطح عــوارض بــا میــزان خســارت وارده» باشـد. لـذا اتحادیـه اروپـا، عـوارض واردات 100 درصـدی را اعمـال نخواهـد کـرد.